Splošni pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA PODJETJA METIDA, TINA ROBIČ S.P.

Podjetje Metida, Tina Robič s.p. svetuje, podaja priporočila in mnenja v pisni obliki ter ustni obliki. Podjetje Metida, Tina Robič s.p. se zavezuje, da bo naročene dokumente v pisni obliki posredovala naročniku v dogovorjenem času.

Vsi dokumenti, ki jih izdela podjetje Metida, Tina Robič s.p., so namenjeni izključno naročniku. Brez predhodnega pisnega soglasja podjetja Metida, Tina Robič s.p. je dokumente dovoljeno posredovati izključno tretjim osebam, na katere se morda neposredno ali posredno nanašajo.

Podjetje Metida, Tina Robič s.p. bo za opravljene storitve izdala račun za gotovinska plačila takoj ob prejemu, za pogodbeno dogovorjene storitve, ki trajajo dlje časa, pa najkasneje zadnji delovni dan v mesecu za tekoči mesec. Naročnik se obveže prejeti račun poravnati v roku 8 dni od dneva izstavitve računa.

Podjetje Metida, Tina Robič s.p. se obvezuje storitve astrološkega in osebnega svetovanja opravljati z najvišjo stopnjo strokovne skrbnosti in odgovornosti. Za škodo, povzročeno na podlagi izvajanja storitev po podpisani pogodbi, podjetje Metida, Tina Robič s.p. odgovarja do višine prejetih plačil po tej pogodbi.

Naročnik se obvezuje podjetju Metida, Tina Robič s.p. posredovati vse informacije, ki je potrebna za izvajanje storitev. Če naročnik zahtevanih podatkov ne predloži v dogovorjenem roku ali jih sploh ne predloži, si podjetje Metida, Tina Robič s.p. pridržuje pravico, da prilagodi časovni načrt izvedbe storitev ter v primeru nastanka dodatnih storitev in stroškov le-te zaračuna naročniku ali pa od izvajanja naročenih storitev delno ali v celoti odstopi. Naročnik je odgovoren za natančnost in popolnost informacij, ki jih posreduje podjetju Metida, Tina Robič s.p. Če naročnik ugotovi, da podjetje Metida, Tina Robič s.p. ne pozna pomembnih dejstev v celoti ali o njih ni ustrezno obveščena, je dolžan podjetje Metida, Tina Robič s.p. o tem nemudoma obvestiti.

Podjetje Metida, Tina Robič s.p. bo upoštevalo ustne in pisne zahteve naročnika, ki so v skladu z etiko delovanja podjetja Metida, Tina Robič s.p. Kot pisna navodila se štejejo tudi navodila in zahteve poslane po elektronski pošti ali po SMS na telefonsko številko podjetja. Podjetje Metida, Tina Robič s.p. lahko odkloni sodelovanje oziroma ravnanje v skladu z naročnikovimi navodili, če oceni, da to ni v skladu z njegovimi poslovnimi vrednotami.

Naročnik lahko prekliče predhodno izdana navodila oziroma zahteve za storitev le v pisni obliki. Naročnik se zavezuje, da bo za storitve, opravljene pred prejemom pisne izjave o preklicu, plačal opravljeno storitev, skladno s cenikom, skupaj z morebitnimi materialnimi stroški.

Naročnik in izvajalec se zavezujeta, da bosta morebitne spore v zvezi z naročilom reševala sporazumno. Če spora ne bo mogoče rešiti po mirni poti, je pristojno sodišče v Kranju.

Podjetje Metida, Tina Robič s.p. se zavezuje, da bo s pridobljenimi podatki ravnalo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in da bodo namenjeni izključno za namene izvajanja storitev za naročnika.

Metida, Tina Robič s.p.

Oktober 2016